Concept/Pricing

Pepbercorns billeder beskriver den verden vi lever i med smukke og levende billeder.

Det er vores mission at leverer anderledes og unikke billeder fotograferet til kvalitetsbeviste billedebrugere, der ikke går på kompromis med kvaliteten. Vi vil væk fra det traditionelle stockbillede, og går efter nærværende, nutidige og vedkommende billeder.

Vi er kompromisløse i forhold til kvaliteten. Vi leverer og sælger kun billeder fra den øverste hylde, og hvert billede bliver nøje udvalgt og redigeret, så vores kunder med sikkerhed ved, at når de køber billede fra Pepbercorn, så får de noget unikt. 

_________

Pepbercorn’s pictures describe the world we live in with beautiful and vivid pictures.

It is our mission to deliver different and unique images photographed to quality-conscious image users who do not compromise on quality. We want to break away from the traditional stock image, and go for present, contemporary and relevant images.

We are uncompromising in terms of quality. We only supply and sell images from the top shelf, and each image is carefully selected and edited, so our customers know for sure that when they buy an image from Pepbercorn, they get something unique.

 

Contact:

sales@pepbercorn.dk

Brugerbetingelser/User conditions :

Pepbercorn.dk Handelsbetingelser Generelt Kunden får adgang til indhold i Pepbercorn.dk digitale billeddatabase. Betegnelsen indhold omfatter billeder og grafik. Indholdet er beskyttet af Ophavsretsloven.

Kunden erhverver med denne aftale retten til at publicere indholdet inden for de i de i nedenstående beskrevne rammer.

Medmindre andet er særskilt aftalt med Pepbercorn.dk, gælder publiceringsretten kun i Danmark. Indholdet må ikke kopieres, videresælges eller overdrages til tredjemand. Kunden må ikke overdrage sin brugeradgang til Pepbercorn.dk  digitale billeddatabase til tredjemand. Hvis Kunden får mistanke om, at tredjemand er kommet i besiddelse af Kundens brugeradgang, er Kunden forpligtet til at orientere Pepbercorn.dk om dette.

Alle priser er angivet eksl. moms. Betaling skal ske i henhold til Pepbercorn.dk til enhver tid gældende betalingsbetingelser. Lagring Kunden må ikke lagre indholdet. Undtaget herfra er digital håndtering i den periode, der er nødvendig for Kundens aktuelle produktion. Alt indhold skal efter aftalens ophør slettes fra Kundens produktionssystem. Indhold, der i kontraktperioden har været anvendt på Kundens online platforme, må efter aftalens udløb kun være tilgængeligt i den kontekst, hvor det oprindeligt var publiceret.

Offentliggørelse/publicering Enhver offentliggørelse/publicering af billeder sker på Kundens eget ansvar. Pepbercorn.dk kan ikke gøres ansvarlig for tab som følge af offentliggørelse af indholdet. Der kan forekomme begrænsninger for anvendelse på enkelte billeder. Det er Kundens ansvar at iagttage og respektere eventuelle restriktioner for anvendelsen af billeder, som fremgår af billedteksten. Reklameindhold må beskæres og justeres inden for den almindelige kutyme, men ikke udsættes for billedmanipulation uden Pepbercorn.dk tilladelse. Dette gælder ikke for illustrativt indhold. 

Det er Kundens ansvar at indhente tilladelse til offentliggørelse fra de personer, som er afbillede. Hvis en person afbilledes i en sammenhæng, der kan opfattes som krænkende, er det Kunden, som er ansvarlig for eventuelle krav om erstatning fra den afbillede. Det er 1 ligeledes Kundens ansvar at indhente samtykke, såfremt der i indholdet forekommer motiver, varemærker e.lign., der er ophavsretligt beskyttet. Pepbercorn.dk kan ikke drages til ansvar, hvis der bliver fremsat krav som følge af, at Kunden ikke har indhentet sådanne samtykker. Billeder må ikke anvendes som eller indgå i logoer, firmanavne eller varemærker uden forudgående tilladelse. Billeder må ikke bruges til at krænke andres logoer, firmanavne eller varemærker. Billeder må ikke anvendes til fremstilling og salg af produkter, hvor produktets primære værdi udgøres af billederne, eksempelvis postkort, krus, t-shirts, kalendere, plakater, screensavers eller wallpapers, uden forudgående tilladelse.

Indholdet må kun anvendes én gang til det på forhånd aftalte formål. Genanvendelse/genoptryk af indhold betragtes som en ny anvendelse, og pris skal aftales med Pepbercorn.dk. Med mindre andet aftales med Pepbercorn.dk, skal køberen fremsende en specificeret opgørelse over indholdets anvendelse – f.eks. i form af et eksemplar af publikationen.

For køb af indhold gælder det, at hvis indholdet skal bruges i forbindelse med sensitive emner (såsom racisme, misbrug o. lign.) skal Kunden indhente særskilt tilladelse hos Pepbercorn.dk . Medmindre andet aftales, må indhold, der anvendes på internettet, kun anvendes i lav opløsning (max 1920 pixels på længste led). Indhold må ikke anvendes på sociale medier, såsom facebook, twitter og lign., eller i andre sammenhænge, der indebærer en overdragelse af rettigheder til tredjemand.

Ved offentliggørelse anføres Pepbercorn.dk i forbindelse med de publicerede billeder. Hvis indhold skal anvendes på anden måde end beskrevet i denne aftale, skal dette aftales særskilt og skriftligt med Pepbercorn.dk.

Al misbrug kan medføre erstatningsansvar. Kunden forpligter sig til at respektere eventuelle tidsbetingede offentliggørelsesklausuler, ligesom Kunden er forpligtet til at afpublicere billeder, der tilbagekaldes.

Pepbercorn.dk forbeholder sig ret til at forfølge ethvert misbrug og uretmæssig anvendelse af billeder/Video fra Pepbercorn.dk. Pepbercorn.dk tager forbehold for eventuelle ændringer i vilkår fra leverandører.

Force Majeure: Pepbercorn.dk er forpligtet til at gennemføre alle rimelige foranstaltninger for at sørge for, at servicen til Kunden er opretholdt. Kunden kan ikke rejse krav om erstatning for tab på grund af forsinket levering, der sker som følge af brud på kommunikationssystemer eller andet, som Pepbercorn.dk ikke er herre over.

Ingen af parterne skal være ansvarlige for manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til denne aftale, hvis den manglende opfyldelse af aftalen skyldes force majeure, herunder arbejdsnedlæggelser, krig, terror, oprør, naturkatastrofer, myndighedspålæg, nedlæggelse af forbud eller andre lignende retlige afgørelser, der hindrer udgivelsen af indhold.

—————-

Pepbercorn.dk terms and conditions In General The customer gets access to Pepbercorn.dk and hereby all content available in the digital image database. The term “content” includes images, video, livestream and graphics. All content is protected by the Copyright Act.

With this agreement, the customer acquires the right to publish the content within the framework described in the following.

Unless otherwise specifically agreed with Pepbercorn.dk, the right of publication applies only in Denmark. The content may not be copied, resold or assigned to third parties. Customer may not assign its user access to Pepbercorn.dk digital image database to third parties. If the Customer suspects that a third party has obtained the Customer’s user access, the Customer is obliged to inform Pepbercorn.dk of this.

All prices are quoted excl. VAT. Payment must be made in accordance with Pepbercorn.dk payment terms applicable at all times. Storage The customer may not store the content. Excepted from this is digital handling of content during the period necessary for the Customer’s current production. All content must be deleted from the Customer’s production system upon termination of the agreement. After the expiry of the agreement, the content that has been used on the Customer’s online platforms during the contract period may only be available in the context in which it was originally published.

Release / publishing Any release/publishing of images is at the Customer’s own risk. Pepbercorn.dk cannot be held responsible for any loss as a result of the publication of the content. Restrictions may apply to single images. It is the Customer’s responsibility to observe and respect any restrictions on the use of images which will be outlined in the image caption. 3 Editorial content must be cropped and adjusted within standard practice, but the content must not be manipulation without Pepbercorn.dk permission. This does not apply to illustrative content. For editorial content, the right to reproduce images covered by the agreement, does not include the permission of the depicted individuals.

It is the Customer’s responsibility to obtain permission for publication from the persons depicted. If a person is depicted in a context that may be perceived as infringing, it is the Customer who is responsible for any claims. It is also the Customer’s responsibility to obtain consent if the content contains motives, trademarks or the like, which are protected by copyright. Pepbercorn.dk cannot be held responsible if claims are made as a result of the Customer not obtaining such consent. Editorial content may not be used for advertising without prior permission. Images may not be used as or included in logos, company names or trademarks without prior permission. Images must not be used to infringe on the logos, trademarks or trademarks of others. Images may not be used for the production and sale of products where the primary value of the product is the images, such as postcards, mugs, t-shirts, calendars, posters, screensavers or wallpapers, without prior permission.

The content may only be used once for the pre-agreed purpose. Reuse/reprint of content is considered a new use and a price must be agreed with Pepbercorn.dk. Unless otherwise agreed with Pepbercorn.dk, the buyer must provide a specified statement of the contents used – for example in the form of a copy of the publication.

For both editorial and illustrative content, if the content is to be used in connection with sensitive topics (such as racism, abuse, etc.), the Customer must obtain separate permission from Pepbercorn.dk. Unless otherwise agreed, content used on the Internet may only be used in low resolution (maximum 1920 pixels long). Content may not be used on social media, such as facebook, twitter and the like, or in other contexts involving the transfer of rights to third parties unless a special social media file is made available to the Customer by Pepbercorn.dk.

When published, Pepbercorn must be mentioned in connection with the published images. If content is to be used in any other way than described in this agreement, this must be agreed separately and in writing with Pepbercorn.dk. Any abuse can result in liability. The Customer undertakes to respect any timely disclosure clauses, and the Customer is obliged to publish any images that are revoked.

Pepbercorn.dk reserves the right to pursue any abuse and misuse of images/Video from Pepbercorn.dk image database. Pepbercorn.dk reserves the right to make any changes to supplier terms.

Force Majeure: Pepbercorn.dk is obliged to take all reasonable measures to ensure that the service to the Customer is maintained. The customer cannot claim damages for loss due to delayed delivery that occurs as a result of communication system breakdowns or anything else that Pepbercorn.dk does not control. Neither party shall be liable for failure to fulfill its obligations under this Agreement if the failure to perform the Agreement is due to force majeure, including streiks, war, terror, revolt, natural disaster, imposition of authority, prohibition or other similar legal decisions, that prevents the publishing of content.

Priser / Prices:

One size: 

Enkelt billede / Single image: 4.000 DKK / 550 €

Pakke med fem / Five pack  11.000 DKK / 1.500 €

Pakke med ti / Ten pack:   18.000 DKK / 2.500 €

Need more: Call sales